Anadolu'nun en güzel meyvelerini
Sizler için topluyoruz

İLETİŞİM
Sema Konserve
SEMA KONSERVE

Kiraz İhracatında Öncü

Konya Ereğli bölgesinde özenle üretilen kirazları en taze halde sofranıza getiriyoruz.

İletişim

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Sema Konserve olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca müşteri ve çalışanlarımızı bilgilendirmek isteriz. Sema Konserve tarafından bu aydınlatma metni, hukuki gelişmeler, fiili uygulamalar ve şirket yönetim politikaları uyarınca güncellenerek değiştirilebilir. Yapılan güncelleme ve değişikliklere ilişkin olarak web sitemiz üzerinden ilgililere bilgilendirme yapılır. İlgilisi olduğunuz kategoriler bazında aşağıda yer alan ana başlıkların yanı sıra, ilerleyen başlıklar altında yer alan Sema Konserve iletişim süreçleri, bilgi teknolojileri süreçleri, bina ve tesislerde ziyaretçi kayıtlarının işlenmesi, web sitesi ziyaretçi verilerinin işlenmesi, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili haklarınız ve başvuru yolları ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızı ayrıca incelemenizi rica ederiz.

Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sema Konservecilik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, çalışan adaylarının şirketimiz adresine yapılan başvuru süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, talep/şikayetlerin takibi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amaçlarıyla, kimlik, iletişim, eğitim, aile yakın bilgisi, görsel veri olmak üzere genel nitelikli kişisel verileriniz yazılı başvuru belgesine istinaden fiziki ortamda işlenmektedir.

Şirketimizin iş başvuru sürecinde: 6698 sayılı Kanun’un 6. Maddesinde sayılı özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik bir talebi/iradesi/uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle özel nitelikli verilerin bulunmamasına yönelik gerekli dikkat ve özeni gösteriniz. Şirketimize yapılan iş başvurularında yukarıda belirtilen kişisel veriler Firmamız tarafından (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

Özgeçmişinizde (CV) yer alması halinde kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel kayıtlar (fotoğraf), diğer (hobiler, yetenekler, üye olunan sosyal gruplar) verileriniz işlenir.

Şirketimizin, özgeçmiş (CV) edinimi ve değerlendirilmesi sürecinde; 6698 sayılı Kanun’un 6. Maddesinde sayılı özel nitelikli kişisel verilerin ve özellikle özgeçmişlerde yer verilmesi genel uygulama haline gelen sendika, dernek ve/veya vakıf üyeliği, sabıka kaydı ile sağlık bilgilerinin işlenmesine yönelik bir talebi/iradesi/uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen şirketimize yapacağınız başvurularda özgeçmiş içeriğinde bu özel nitelikli verilerin bulunmamasına yönelik gerekli dikkat ve özeni gösteriniz.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dairesinde iş akdinin kurulmaması halinde şirket yetkili insan kaynakları birimi dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Çalışan adaylarımıza ilişkin açık rıza gerektirmeyen kişisel veriler, yeni iş fırsatlarından yararlanılmasını temin etmek amacıyla kayıtlarımızda 1 yıl süre ile işe alınması halinde iş akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Çalışanlara Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sema Konservecilik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. “Sema Konserve” tarafından Kişisel verileriniz, Şirket olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi; hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz açısından işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, işleneceğini, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Ad-soyad, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri, nüfus cüzdanı sureti
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
Finansal Veri Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi
Özel Nitelikli Kişisel Veri Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı,  sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları
Çalışan Performans Verisi Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, imzalı katılım formu, performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri
Aile ve Yakını Verisi Evlilik cüzdanı, eş ve çocuklarının; adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum tarihi
Çalışma Verisi Pozisyon adı, birimi, unvanı, işe giriş tarihi, sigorta giriş/emeklilik durumu, sosyal güvenlik no, TTF no, çalışma gün sayısı, aylık toplam mesai bilgisi,
İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izne çıkış/dönüş tarihleri, izin gün sayısı,
Diğer Askerlik durumu, ehliyet, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş-çıkış kayıtları,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında bildirdiğiniz kişisel verilerinizi iş başvurunuz ve İşe alınmanızla topluyoruz.

Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerinin kontrolü amacıyla, işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla kayıt edilmektedir.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi işlemekteyiz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları: Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve şirketin meşru menfaatlerinin korunmasıdır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması, Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; Personel özlük dosyasının oluşturulması SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü, İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması, İşyeri güvenliğinin sağlanması, çalışanlara eğitim verilmesi, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, Çalışanlarla iletişimin sağlanması Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğu, sağlanması, Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi, Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması, Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması, Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, Eğitim planlamasının yapılması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, Kalite kontrolün sağlanması, Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşabiliyoruz.

Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; iç işleyişimizi sağlamak açısından yetkili çalışma arkadaşlarınızla kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Müşterilerimize (ve/veya Hissedarlarına ve/veya Yetkililerine ve/veya Çalışanlarına) Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sema Konservecilik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, mal/hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, satış faaliyetlerinin planlanması ve satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin verilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hukuki ve finansal risk değerlendirmesi yapılması, müşteri kaydı oluşturulması, müşteri siparişlerinin ve cari kayıtlarının dijital sistemler aracılığıyla yönetilmesi, sözleşme akdedilmesi, icrası ve sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, müşteri şikayet ve taleplerinin yanıtlanması ve çözümlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finansal/hukuki soruşturma/denetim/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla; gerçek kişi müşterilerimize ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, görev), finans, müşteri işlemi, hukuki işlem, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar verileriniz işlenmektedir.

Müşterilerimize ait kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlarınız (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/fatura irsaliye vb. makbuzlar/belgeler, elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Sema Konserve’ ye iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Müşterilerimize ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Müşterilerimize ait veriler yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri, İhracat işlemlerimizde, nakliye firmaları ve gümrük acentesi,

Kıymetli evrakla tahsilat işlemlerinde bankalar veya ciro silsilesinde yer alan üçüncü kişiler,

Mal/hizmet tedariki almak amacıyla hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, sigorta kuruluşları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-denetleme-ürün geliştirme/AR-GE danışmanları/firmaları/ acenteler/ajanslar),

Satışı gerçekleşen malların sevki amacıyla nakliye firmaları,

Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),

Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,

Sema Konservecilik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.mal/hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hukuki ve finansal risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreci ile sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, soruşturma/denetim/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve taleplerin yanıtlanması ve çözümlenmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla; gerçek kişi tedarikçilerimize ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, görev), finans, müşteri işlemi, hukuki işlem, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer (referans, sertifikalar, sözleşme akdedilebilmesi için gerekli olan hukuki, ticari veya teknik yeterlilik belgeleri) verileri işlenmektedir.

Tedarikçilerimiz için burada belirtilen veri kategorisi ve veri işleme sürecinin tüzel kişi veya gerçek kişi müşterilerimizin hissedarlarını/yetkililerini/çalışanlarını/temsilcilerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi ve/veya tedarikçimiz tarafından bu kişilere ilişkin verilerin şirketimize iletilmesi ve/veya şirketimizin hukuki veya ticari süreçlerde bu kişiler ile muhatap kılınması halinde bu kişilerin kişisel verileri de aynı kapsam ve koşullarda işlenebilir.

Asgari olarak, tedarikçimiz ile kurulan iletişimde çalışanlarına/yetkililerine/temsilcilerine ait kimlik, iletişim, unvan/görev verileri işlenmektedir. Bunun yanında, Sema Konserve bina veya tesislerinde geçici, periyodik veya belli süre ile görev alan/giriş çıkış yapan tedarikçi çalışanlarının bina, sistem ve tesislere erişim yetkilerinin belirlenmesi ve takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, özlük (görevi, unvanı, mesleki sertifikaları, SGK özlük bilgileri), görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf, kamera kayıtları), sağlık bilgileri (iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde/herhangi bir kaza olması halinde sağlık verilerinin geçtiği tutanak, ifade vb. belgelerde yer alan veriler), hukuki işlem (resmi yazışmaların yerine getirilmesi gibi), fiziksel mekan güvenliği (iş yeri ve tesisleri kamera ile 24 saat izlenmektedir), verileri işlenmektedir.

Tedarikçilerimize ait kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlarınız (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/fatura irsaliye vb. makbuzlar/belgeler/tutanaklar, elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, Sema ’ya ait web sitesi/siteleri üzerinden yaptığınız başvurular, internette/basında yer alan aleni verilerin araştırılması, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Sema Konserve’ye iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Tedarikçilerimize ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Tedarikçilerimize ait veriler yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri, Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanına kişisel veriler aktarılmaktadır.

Seminer, Konferans, Etkinlik Organizasyonları Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sema Konservecilik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen etkinliklerde katılımcılara ait iletişim, kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, seminer toplantı ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilmesi, satış faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinliklerin planlanması ve yönetimi, ilgili taraflarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin yanıtlanması ve çözümlenmesi, arşiv ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Verileriniz etkinliklerimiz sırasında Sema çalışanı veya yetkilileriyle yaptığınız görüşmelerdeki sözlü veya yazılı (etkinlik katılım formları), aracılığıyla elde edilmekte, kaydedilmekte, arşivlenmekte, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

İlgili süreçlerde anlaşmalı tedarikçilerimiz,

Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),

Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanına kişisel veriler aktarılmaktadır.

Kamu Kurum veya Kuruluşlarının Yetkililerine Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sema Konservecilik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli olan kişilerin kimlik, iletişim, unvan, çalıştığı kurum, sicil numarası verileri, söz konusu yetkili kurum veya kuruluşun düzenlediği belgenin işleme alınması ve gereklerinin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, idari, hukuki veya ticari süreçlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/tebligatlar gibi elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, düzenlenen resmi belgelerde yer alan verilerinizin kayda alınması/arşive alınması, internette/basında yer alan aleni verilerin araştırılması, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkili/çalışanlarına ait kişisel veriler, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,

Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-ürün geliştirme danışmanları/firmaları/acenteler/ajanslar),

Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanına kişisel veriler aktarılmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sema Konservecilik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.tüm birim/departmanlar nezdinde işlenen kişisel veriler, günün teknolojik koşulları ve kullanılan teknolojik sistemler sayesinde elektronik ve dijital sistemlerde de otomatik veya kısmen otomatik olarak işlenebilmektedir. Bunun yanında elektronik ve dijital sistemler vasıtasıyla işlem güvenliği (IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, sistem ve donanımlara yönelik tüm şifre ve parola bilgileri) ve risk yönetimi verileri Bilgi İşlem Sorumlumuz tarafından işlenmektedir.

Bu biçimde kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, erişim yetkilerinin sınırlanması, gizlilik, bilgi güvenliği ve veri muhafaza süreçlerinin yürütülmesi, veri yönetişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve elektronik sistemler vasıtasıyla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, log kayıtlarının alınması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin yanıtlanması ve yönetilmesi için teknik alt yapının sağlanması, güvenli saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla elektronik ve dijital varlık ve sistemler üzerinde de kaydedilmekte, muhafaza ve depo edilmekte, arşivlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz,

 • Şirket ilgili sistem, yazılım ve donanımları ile sunucularına kaydedilmekte, bu alanlarda muhafaza edilmekte,
 • Bilişim Teknolojileri bakım- destek hizmetleri kapsamında dış hizmet alım yapılan tedarikçi firmaların erişimine kontrollü ve sınırlı olarak açılmakta,
 • Bilişim Teknolojileri alanında dış denetim/test/danışmanlığa ihtiyaç duyulması halinde dış hizmet alımı yapılan firmaların erişimine kontrollü ve sınırlı olarak açılmakta,
 • E-mail, CRM sistemlerinin kullanımı ile sınırlı olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışındaki tedarikçi firmaya aktarılmakta (Microsoft),
 • Verilerin depolanması veya yedeklenmesi amacıyla sunucu hizmeti alınan yurt içindeki tedarikçilerin sunucularına aktarılmakta,
 • Talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmakta,
 • Özellikle çalışanların elektronik sistemler ve donanımlar üzerinde gerçekleştirdiği iletişim, iş ve işlemler nedeniyle risk ve tehditlerin belirlenmesi, veri sızıntılarının tespiti, özel amaçlı kullanımların, hukuka aykırı iş ve işlemlerin tespiti ve denetimi amacıyla çalışanlarımızla yaptığınız yazışmalarınız izlenebilmekte, söz konusu risklerin ve tehditlerin önlenmesi veya sonlandırılması amacıyla bu verilere erişilebilmekte ve kayıt altına alınabilmekte, dolayısı ile bu iş ve işlemlerle bağlantılı veri paylaşımlarınız da aynı işlemlere dahil kullanabilmektedir.
Ziyaretçi Verilerinin İşlenmesi

Bina ve Tesislere Yapılan Ziyaretler Ziyaretçilerimizin ve araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bina içi ve dışında (bina etrafı, park alanı, üretim sahası) kapalı sistem kameralar ile görüntü kaydı alınmakta, ziyaretçinin görüntüsü verisi işlenmektedir.

Fabrikalarımızda Kantar Kayıtlarının Alınması

Fabrikalarımıza ürün getiren veyahut ürün almaya gelen araçların kayıtlarının tutulması ve ağırlık tartımı yapılabilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi özel ve resmi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Sema Konserve’nin veya müşterilerinin anlaşmalı olduğu nakliye firmalarının çalışanlarının veya bunların yetkilendirdikleri diğer 3. Kişi nakliye firma veya görevlilerinin kimlik, (ad soyadı), araç plakası, giriş çıkış saati verileri işlenmektedir. İşlenen veriler şirketimiz yetkilileri, ilgili çalışanı özel ve resmi kurumlardan talep olması, faaliyetle ilgili nakliye firma yetkili veya çalışanları ilgili anlaşmalı nakliye tedarikçisi ile paylaşılabilir.

İnternet Ağı Kullanımı

Şirketimiz tarafından bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, denetim/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla; fiziksel olarak “Sema Konserve” işyerlerini ziyaret eden ve Wi-Fi kullanmak isteyen ziyaretçilerinden, bu hizmeti sunmak ve 5651 sayılı kanun ve ilgili İkincil mevzuata uymak amacıyla; işlem güvenliği, risk yönetimi, cep telefonu numarası, trafik bilgileri/log kayıtları kayıt altına alınmakta olup; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya gerçekleştirilecek denetim/inceleme/soruşturma süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanımız ile paylaşılabilir.

Kamera kayıtlarına, log kayıtlarına ve ziyaretçi kayıtlarına; sınırlı sayıdaki yetkili çalışanlarımız ile elektronik sistemlerin kesintisiz çalışmasını teminen bakım ve destek hizmetleri alındığı sırada tedarikçimiz erişebilir. Canlı kamera görüntülerini, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan bu kişilerle gizlilik sözleşmesi akdedilmekte, gerekli teknik ve idari tedbirler yerine getirilmektedir. Bu kayıtlar ancak soruşturma, kovuşturma, iş güvenliği, yargı, denetim faaliyetleri gibi gerekli olduğu hallerde hukuk danışmanımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

E-Posta Bilgilendirme

Bu e-posta ve eklerinin içerebileceği kişisel verilere dair:

Bu e-posta ve ekleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında kişisel veriler içerebilir ve gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özel ve gizlidir. Bu e-posta ve eklerinin gönderim amacı ile sınırlı ve orantılı olarak kullanılması kanuni bir zorunluluktur. E-postanın içermekte olduğu kişisel veriler, gönderim amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, ilgili kişinin ve şirketimizin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Kişisel verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde yasal süreler içerisinde tarafınızca imha edilmesi gerekmektedir. Bu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu tarafınıza ait olup herhangi bir ihlal halinde şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşması halinde:

Bu e-posta mesajı ve ekleri alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşmış olması halinde e-postayı derhal imha ederek bu durumu derhal ve en geç 72 saat içinde tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

E-posta içeriğinden ve eklerinden kaynaklı oluşabilecek zararlar:

“Sema Konserve”'nin, bu mesajda veya eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Sema Konservecilik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir.

Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlenmektedir. Ayrıca, 6698 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanan ve web sitemiz üzerinden ulaşılan aydınlatma ve/veya açık rıza metinlerinin kullanıcı erişim/işlem log kayıtları da tutulmaktadır.

Web sitesi ziyaretçilerimize yönelik reklam, tanıtım, tüketici eğilimi izleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Bunun yanı sıra, yalnızca web sitesi performansının analizi amacıyla Google Analytics sistemi kullanılmakta olup, ziyaretçi sayısı verisi Google, web sitesi hizmeti alınan tedarikçi firma ve hosting firması ile otomatik olarak paylaşılır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklara sahipsiniz:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin, “Sema Konserve” tarafından yasal düzenlemeler kapsamında belirli sürelerle saklaması söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz “Sema Konserve” tarafından kanuni sürelerin sonunda veya verinin işlenmesi için geçerli hukuki sebebin ortadan kalkmış olması halinde yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz “Sema Konserve” tarafından başka bir amaçla kullanılmayacak ve ulusal ve uluslararası mevzuattan, düzenlemelerden ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Bu kapsamda talepleriniz, “Sema Konserve” tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Söz konusu başvuru ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan koşulları içerecek biçimde; *Islak imzalı şekilde, Organize Sanayi Bölgesi 1.Sokak No:5 Ereğli-Konya adresine posta yoluyla veya elden ya da *kayıtlı elektronik posta ([email protected]),

adresimiz üzerinden, *güvenli elektronik imza, *mobil imza ya da * daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle www.semakonserve.com.tr adresimize, kimliğinizi tevsik edici belgelerle (TC kimlik numarasını içeren, din, medeni hal, kan grubu, engel/protez verisi kapatılmış kimlik veya ehliyet fotokopisi ile birlikte) e-posta atarak tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru formumuza ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza ulaşmak için buraya tıklayınız.

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sema Konservecilik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi “Sema Konserve” tarafından hazırlanmıştır. Fabrikamız Bina ve Müştemilatları içerisindeki fabrika giriş kapısı, fabrikası binası dış cephesi, yemekhane, insan kaynakları ve muhasebe, imalat, güvenlik kulübesi alanlarında bulunan toplam 32 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi insan kaynakları ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sema Konserve’nin Sema Konservecilik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Organize Sanayi Bölgesi 1.Sokak No:5 Ereğli-Konya adresine yazılı olarak veya [email protected] adresine iletebilirsiniz,

SEMA KONSERVECİLİK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını indirmek için tıklayınız

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu Ve Bilgilendirme
Söz konusu başvuru ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan koşulları içerecek biçimde; i Islak imzalı şekilde Ereğli Organize Sanayi Bölgesi 1.sokak, 1.cadde Ereğli/Konya adresine posta yoluyla veya elden) kayıtlı elektronik posta ([email protected]) adresimiz üzerinden) güvenli elektronik imza daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresimize, kimliğinizi tevsik edici belgelerle (TC kimlik numarasını içeren, din, medeni hal, kan grubu, engel/protez verisi kapatılmış kimlik veya ehliyet fotokopisi ile birlikte) e-posta atarak tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu Ve Bilgilendirme metnini indirmek için tıklayınız

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza ulaşmak için buraya tıklayınız.

İLETİŞİM

SEMA KONSERVECİLİK<
Ereğli Organize Sanayi Bölgesi 1.sokak, 1.cadde
Ereğli/Konya
Telefon: +90 332 717 00 37
Telefon: +90 332 717 00 40
Fax: +90 332 717 00 06
Email: [email protected]